Tatabánya – Környe együttműködése

Az Ipari Park fokozatos fejlesztése során szükségessé vált a Környe közigazgatási területére eső, Tatabányával határos telkek bevonása is. Mára a park területének egyharmada esik Tatabányára, kétharmada Környére. A betelepülőknek az Ipari Park azonos feltételeket biztosít, függetlenül attól, hogy melyik település közigazgatása alá tartozó területen működnek. Ezt az azonos feltételrendszert a két település Önkormányzata által megkötött Együttműködési Megállapodás biztosítja, amelynek kivonata az alábbiakban található.

Együttműködési megállapodás (kivonat)

Amely létrejött egyrészről Környe Község Önkormányzata (Környe, Alkotmány u. 2.) a továbbiakban: Környe és

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya, Fő tér 6.) (továbbiakban: Tatabánya) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Felek 1997. november 27-én Együttműködési Megállapodást kötöttek, melyben szabályozták a Tatabánya által létrehozott, és Környe közigazgatási területére is átnyúló Tatabánya Nyugati Ipari Parkkal (továbbiakban: Ipari Park) kapcsolatos együttműködésüket.

A fejlesztési területeket érintő lényeges változások miatt szükségessé vált az Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata. A felülvizsgálat megtörtént, ennek eredményeként a Felek az alábbiakban állapodnak meg.

1. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen Megállapodást abból a célból kötik, hogy a területeiken létrehozott ipari park működését elősegítsék, annak további fejlődését lehetővé tegyék, ezáltal további új munkahelyeket teremtsenek a helyi lakosság életminőségének javítása érdekében, s ezen célok elérése érdekében az ipar parki helyi adóbevételből származó pénzeszközöket a jelen megállapodásban foglaltak szerint osztják meg. A célok elérése érdekében Felek az Ipari Park fejlesztése során minden törvényes és lehetséges módon hosszútávon együttműködnek.

2. Jelen Megállapodás vonatkozik minden olyan Környe közigazgatása alá tartozó területre, amely a jelenlegi Ipari Parkban lévő területeket, valamint annak szerves folytatásaként a jövőben bevonható új fejlesztési területeket foglalja magába, helyrajzi számoktól függetlenül.

3. Környe és Tatabánya megállapodnak abban, hogy az Ipari Parkra vonatkozó területrendezési terveket és annak módosításait egyeztetik, egymás értesítése nélkül és egyeztetés nélkül azon nem hajtanak végre módosítást.

4. Környe és Tatabánya megállapodnak abban, hogy az Ipari Park területén belül, de a saját közigazgatásukhoz tartozó területeken saját költségviselésük mellet gondoskodnak az önkormányzati területek, utak üzemeltetéséről.

5. A helyi adók megállapítása és beszedése, valamint megosztása tekintetében a felek az alábbiakban állapodnak meg:

5.b Környe és Tatabánya megállapítják, hogy az Ipari Park területén, az alábbi helyi adónemek kerültek bevezetésre, melyeket továbbra is fenntartanak:

  • Iparűzési adó
  • Építményadó
  • Vállalkozók kommunális adója.

Tatabánya Város bevezeti a telek adót, azonban ezt Környe Község Önkormányzata nem köteles bevezetni.

5.c Környe és Tatabánya megállapodnak abban, hogy mindenki a saját közigazgatási területén a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően szedi be az adókat. / Ha a törvény harmadik fél által rendeli beszedni az adókat, mint pl. APEH, úgy e megállapodás tekintetében beszedésnek, az Önkormányzat számláján történő tényleges jóváírás minősül./

5.d Az Ipari Parkban, Környe közigazgatási területére betelepült vállalkozásoktól ténylegesen beszedett összes helyi adóbevételekből származó pénzeszközöket Felek a kötelezettségek teljesítésének arányában osztják meg:

5.e Környe a beszedett adóbevételből a számláján történt jóváírástól számított 15 naptári napon belül köteles a Tatabányára eső részt átutalni.

5.f

5.g Tatabánya az átvett pénzeszközt az Ipari Parkkal kapcsolatos közvetlen és közvetett üzemeltetésre, fejlesztésre fordítja. Az átvett pénzeszközt a költségvetési koncepciójában szerepelteti és a zárszámadási rendeletében kimutatja.

6. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy közigazgatási területükön másik Ipari Park megvalósítását nem kezdeményezik, a területükön mások által történő kezdeményezést egymásnak azonnal jelzik.

7. Tatabánya kötelezettséget vállal arra, hogy Környe tekintetében közigazgatási határmódosítást semmilyen formában nem kezdeményez.

8. Jelen megállapodás határozatlan időre jött létre.

9. Az Adó és Költségvetési Törvény, vagy jelen Megállapodást érintő egyéb jogszabály módosítása esetén jelen Megállapodást szükség szerint felül kell vizsgálni, illetve a törvénynek /jogszabálynak/ megfelelően kell módosítani.

10. Az Együttműködési Megállapodást Felek a mindenkori önkormányzati választásokat követően legkésőbb a 2. évben, a jogszabályi környezet változásától függetlenül felülvizsgálják.

11.

12. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás alapján nem csak joguk, de kifejezett kötelezettségük is mindent megtenni Tatabánya és Környe közigazgatási területén lévő Ipari Park fejlesztése és működtetése érdekében.

13. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés csak a másik fél szerződésszegő magatartásának következményeként mondható fel írásban, indokolással ellátva, a tárgyév december 31. napjára. A szerződésszegő magatartásnak a jelen megállapodásban rögzített rendelkezésbe (feltételbe) ütközőnek kell lennie. A jogszerű felmondás nem mentesíti a szerződésszegésért felelős felet a kártérítési felelőssége alól. Ha a fél a másik fél felmondását nem fogadja el, köteles a felmondó levél kézhezvételétől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül a bírósághoz fordulni. Amennyiben a bíróság azt állapítaná meg, hogy a felmondás érvénytelen a címzett felet a tárgyévi helyi adóból származó pénzeszköz kétszerese illeti meg. A jogerős bírósági döntésig mindkét fél köteles e szerződés szerint teljesíteni, gondoskodni a feleket megillető pénzeszközök átutalásáról.

14. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból esetlegesen keletkező bármely vitájukat elsősorban megegyezéses úton rendezik. E célból megállapodnak abban, hogy bármely fél javaslatára a közgyűléstől (testületi üléstől) számított 8 (nyolc) napon belül 3-3 tagból álló Egyeztető Bizottságot hoznak létre. Az Egyeztető Bizottság újabb 8 (nyolc) napon belül köteles állásfoglalást adni. Ha bármely fél az Egyeztető Bizottság véleményével nem ért egyet, vagy az Egyeztető Bizottság bármely okból nem tud állásfoglalást adni (pl. össze sem ül), úgy bármelyik fél a bírósághoz fordulhat 15 napos jogvesztő határidőn belül. A 15 napos jogvesztő határidőt, az Egyeztető Bizottság felállítására vonatkozó javaslat másik félhez történt igazolt megküldésének napjától számított 16. naptól kell számítani. Megegyezés hiányában a felek a Győr-Sopron Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

15. E Megállapodást mindkét település Önkormányzata képviselőtestületi ülésen hagyta jóvá.

16. Az együttműködési Megállapodás 2009. szeptember 01. napján lép hatályba.

17. Jelen Megállapodás hatálybalépésekor az 1997. november 27-én kötött Együttműködési Megállapodás érvényessége minden további kötelezettség nélkül megszűnik. Helyébe jelen megállapodás lép.

Jelen megállapodást felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írtak alá.